hotline

0917 353 303 Od 8:00 - 17:00 Po-Pia

icon 0 Košík

Reklamačné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou INCO-AG,s.r.o. (ďalej aj „predávajúci“) a koncovým zákazníkom (ďalej aj „kupujúci“). Ďalej sa vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciách riadia Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom.

Všetky dodávky tovaru podliehajú týmto záručným a reklamačným podmienkam. Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.

II. Povinnosti kupujúceho

Prevzatie tovaru a zodpovednosť za chyby:
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.

Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, ...), ktoré neboli zistené pri prevzatí zásielky nie je možné uznať.

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom a zistení poškodenia, či neúplnosti tovaru kupujúcemu odporúčame spísať reklamačný protokol na mieste, nakoľko to môže mať podstatný vplyv na priebeh prípadnej reklamácie tovaru.

Pred uvedením zariadenia do prevádzky je kupujúci povinný:

 • oboznámiť sa s návodom na použitie zakúpeného zariadenia / zariadení

 • oboznámiť sa so záručnými podmienkami zariadenia vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť

 • v prípade potreby vykonať registráciu u výrobcu, resp. distribútora zariadenia

III. Záručná doba a záručné podmienky

INCO-AG,s.r.o. odmieta niesť akúkoľvek zodpovednosť za nedostatky a škody vyplývajúce z neoboznámenia sa kupujúceho s návodom na použitie a so záručnými podmienkami zariadenia, za poškodenie či zničenie zariadenia, za stratu akýchkoľvek údajov alebo programov prevádzkovaných kupujúcim. INCO-AG,s.r.o . odporúča kupujúcemu zhotovovať si v pravidelných intervaloch záložnú kópiu všetkých programov a dát. INCOAG, s.r.o. nenesie zodpovednosť za nekompatibilitu kupujúcim nainštalovaného softvéru s dodaným zariadením. Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Ak nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť chyba oznámená a nároky vyplývajúce z chyby tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Kupujúcemu nevzniká žiadny iný nárok, či právo na záručnú opravu voči spoločnosti INCO-AG,s.r.o. než ten, ktorý je uvedený v týchto podmienkach. INCO-AG,s.r.o. poskytuje na všetky zariadenia dodané kupujúcemu záruku v nasledovnom rozsahu:

 • materiálové alebo výrobné chyby počítačových zariadení dodávaných spoločnosťou INCO-AG,s.r.o., ktoré vznikli chybou výrobcu a objavili sa pri normálnej prevádzke.

Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak sa reklamovaná vada nepreukáže alebo sa preukáže, že sa nejedná o záručnú vadu, bude reklamácia zamietnutá. Ak sa jedná o vadu nezáručnú a kupujúci súhlasí s platenou opravou, bude tovar opravený za cenu podľa aktuálneho platného cenníka.
 
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 

Záruka sa nevzťahuje na:

 • zariadenia s porušenou plombou

 • softvér (vrátane predinštalovaného softvéru), ktorého záruka je definovaná v softvérových licenčných podmienkach

 • zariadenia, ktoré kupujúci svojvoľne demontoval, či vymieňal ich komponenty

 • poruchy spôsobené neodborným zásahom, inštaláciou, opravou alebo modifikáciou kupujúcim

 • zariadenia, z ktorých bolo odstránené, zničené, zjavne zmenené, alebo odcudzené sériové číslo

 • poruchy spôsobené násilným zaobchádzaním

 • poruchy spôsobené nepoužívaním originálneho spotrebného materiálu pre dané zariadenia

 • poruchy spôsobené použitím iných dielov, materiálov, neurčených na použitie s výrobkom

 • poruchy spôsobené zanedbaním bežnej údržby

 • poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku mimo prevádzkových podmienok uvedených v návode na použitie

 • poruchy spôsobené používaním zariadenia iným spôsobom, než je odporúčaný alebo na aký bolo zariadenie určené a dimenzované, poruchy spôsobené nadmerným používaním a opotrebovaním

 • poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku v takom prostredí u kupujúceho, ktoré predstavuje bezpečnostné alebo zdravotné riziko

 • poruchy spôsobené používaním softvéru neurčeného na použitie s výrobkom

 • poruchy spôsobené škodlivým kódom (vírus, spyware...), ktorý kupujúci vedome či nevedome zaviedol do systému

 • poruchy spôsobené poškodením z vyššej moci, nehodou, požiarom, vodou, atmosférickým výbojom, prepätím v sieti, zemetrasením a pod.

 • poruchy spôsobené prepravou, nedodržaním skladovacích a prepravných podmienok zo strany kupujúceho

 • materiál spotrebného charakteru - tonery, pásky, náplne do tlačiarní, diskety, CD/DVD médiá a pod.

 • bežné opotrebenie vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať

 • na kompatibilitu predávaných počítačových komponentov a produktov, mimo kombinácií garantovaných výrobcami daných komponentov a produktov

Pri zabezpečovaní pôvodnej funkčnosti zariadení platia nasledovné pravidlá:

 • * úspešnosť opravy chybného zariadenia nezávisí nevyhnutne na výmene chybnej časti zariadenia

 • * inštalácia novšej vezie softvéru akejkoľvek úrovne (BIOS, ovládač zariadenia, vylepšenie operačného systému tzv. service pack, alebo upgrade operačného systému) nie sú činnosti, ktoré spadajú pod štandardné záručné podmienky

V  prípade opravy zariadení obsahujúcich vstavané pevné disky alebo priamo pri oprave pevných diskov obsahujúcich zákaznícke údaje sa postupuje dvomi spôsobmi:

 • ak kupujúci nežiada o obnovenie údajov na disku - tieto údaje môžu byť vymazané počas testovania funkčnosti zariadenia alebo disku. V prípade nevratného poškodenia disku a následnej neobnoviteľnej straty údajov sa kupujúcemu poskytne nový disk. Kupujúci, ktorí budú trvať na vrátení pôvodného disku, obdržia nový disk za úplatu.

 • ak kupujúci žiada o obnovenie údajov na disku INCO-AG,s.r.o.. sa zaväzuje nepoužiť dané údaje na svoju podnikateľskú činnosť a narábať s takýmito údajmi tak, aby nedošlo k ich prezradeniu tretím stranám. V takomto prípade sa kupujúcemu vráti pôvodný funkčný disk, alebo nový disk (v prípade poškodenia pôvodného) spolu so zachránenými údajmi s tým, že dáta kupujúceho z poškodeného disku budú vymazané. V prípade nemožnosti obnovy údajov z disku sa postupuje podľa predchádzajúceho bodu. Táto služba je nad rámec štandardných záručných podmienok a bude vykonaná za úplatu.

Spoločnosť INCO-AG,s.r.o. zabezpečuje záručné aj pozáručné opravy počítačových zariadení (ďalej len zariadení), ktoré dodáva priamo INCO-AG,s.r.o. ručí, že zariadenia budú po celú dobu záručnej doby plne funkčné a budú vyhovovať platným normám výrobcov týchto zariadení (za predpokladu používania originálneho príslušenstva). Pozáručné opravy sa realizujú prostredníctvom servisného oddelenia a autorizovaných servisov. Za pozáručný servis INCO-AG,s.r.o. účtuje odplatu za vykonanú prácu v zmysle platného cenníka. Cenník je dostupný na centrálnej správe servisu v sídle spoločnosti INCO-AG,s.r.o. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis si môžete pozrieť na stránke daného výrobcu, resp. Vám ich v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

INCO-AG,s.r.o. nie je zodpovedné za žiadne škody vzniknuté kupujúcemu následne počas doby opravy zariadenia. Miestom na uplatnenie reklamácie je sídlo spoločnosti INCO-AG,s.r.o., prípadne určené servisné stredisko. Reklamovaný tovar doručte na adresu:

INCO-AG,s.r.o.
Volgogradská 9
080 01 Prešov

Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba trvania záruky sa predlžuje o dobu trvania opravy. Ak dôjde k výmene zariadenia, záruka sa skracuje o dobu, počas ktorej kupujúci tovar užíval (zostáva však minimálne 3 mesiace). Všetky vymenené časti zariadení a zariadenia nahradené v rámci záruky ostávajú majetkom spoločnosti INCO-AG,s.r.o.

INCO-AG,s.r.o. si vyhradzuje právo využívať servisné služby poskytované autorizovanými servisnými strediskami výrobcov zariadení, ak to vyžaduje zabezpečenie ich funkčnosti.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený spolu s tovarom reklamačný protokol.

IV. Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

 • Dôkladne sa oboznámte so záručnými a servisnými podmienkami výrobku, ktoré boli súčasťou jeho balenia. Postupujte v súlade s týmito podmienkami.

 • V prípade, že spĺňate zákonné podmienky reklamácie a viete jasne popísať závadu postupujte nasledovne:

  Dané zariadenie zašlite na adresu kuriérom alebo poštou

INCO-AG, s.r.o.

Volgogradská 9
08001 Prešov.
Meno: Radovan Kundrát
Telefónne číslo: + 421 (0) 917 353 303

Zariadenie pošlite iba s originálnym príslušenstvom, ktoré ste k nemu dostali, originálnou krabičkou bez obalov a teda akéhokoľvek príslušenstva Vami dodatočne kupovaného. Taktiež zariadenie vyresetujte, odparujte ak je to možné. Spolu so zariadením prosím zašlite aj papier s presným popisom danej závady a kópiu dokladu o kúpe.

Zariadenie zašlite BEZ DOBIERKY.

 • V prípade že, potrebujete poradiť či usmerniť, neváhajte nás pred zaslaním reklamácie kontaktovať mailom na predajna@inco-ag.sk Pošlite e-mail na centrálnu správu servisu INCO-AG,s.r.o., kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis chyby, prípadne akú pomoc potrebujete. INCO-AG,s.r.o. Vám do 24 hodín (v pracovné dni) zašle odpoveď.

Pri žiadosti o servisný zásah v rámci záručných podmienok je potrebné doložiť:

 • popis chyby zariadenia, jeho typové označenie a výrobné číslo

 • doklad o nákupe, kópiu faktúry

 • zariadenie zabalené v originálnom balení s príslušenstvom

Prosíme, vo vlastnom záujme zasielajte reklamované produkty určené servisu priamo na daný servis. V prípade zaslania do sídla našej firmy dôjde iba k predĺženiu doby vybavenia reklamácie z dôvodu dodatočnej prepravy.

Pre prípadnú vadu výrobku sú u niektorých výrobkov určené autorizované servisy po území celej SR. Pokiaľ sa obrátite na jeden z autorizovaných servisov, urýchlite tým vybavenie Vašej reklamácie.

Nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu 

Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len vtedy, keď spotrebiteľ zakúpil tovar prostredníctvom: 

 • zmluvy uzavretej na diaľku (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľomdohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu), a 

 • zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy uzavretej v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho alebo zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou).

Spotrebiteľ je v takomto prípade povinný uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy písomne, v listinnej podobe (alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uzatvorená ústne). Učiniť tak môže v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na druhej strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. 

Tovar je nutné vrátit v pôvodnom balení s pôvodný obsahom balenia bez poškodenia a akychkoľvek úprav ktoré nezodpovedajú stavu pred zaslaním tovaru zákazníkový

Upozornenie: 

Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v tzv. kamennom obchode (prevádzkarni). Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Názov subjektu: 

Slovenská obchodná inšpekcia

Sídlo subjektu:

Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 

IČO:

17 33 19 27 

Dátum zápisu do zoznamu:

01. 02. 2016 

Adresa na doručovanie:

Slovenská obchodná inšpekcia 
ústredný inšpektorát 
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 
Prievozská 32, p. p. 29 
827 99 Bratislava 27 

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: 

ars@soi.sk 
adr@soi.sk 

Telefonické číslo: 

+421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141 

Druhy sporov, ktoré subjekt alternatívneho riešenia sporov rieši 

Všetky spory okrem sporov vyplývajúcich zo: 

·         zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy,

·         zmlúv o pripojení do distribučnej siete,

·         zmlúv o združenej dodávke elektriny,

·         zmlúv o združenej dodávke plynu,

·         zmlúv o dodávke a odbere tepla,

·         zmlúv o dodávke pitnej vody, a

·         zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu, a

 

·         zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa   týkajú kvality a ceny služieb,

·         zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku, a

·         zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Poplatok za začatia alternatívneho riešenia sporov 

alternatívne riešenie sporov je bezodplatné 

PRAVIDLÁ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU

Dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

Zákon sa ďalej nevzťahuje na spory:

·         v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,

·         pracovno–právneho charakteru,

·         súvisiace so službami všeobecného záujmu

·         súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

·         súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou,

·         finančné služby.

 

Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory„cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa. 

Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

 Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR –www.mhsr.sk

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 051/7721 597 

Na stiahnutie

Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti. Používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s používaním všetkých súborov cookie v súlade s našimi zásadami používania súborov cookie. Prečítať viac

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača umiestňujú vami navštívené webové lokality. Webové lokality používajú súbory cookie na uľahčenie efektívnej navigácie a vykonania určitých funkcií používateľom. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej lokality, možno nastaviť bez vášho súhlasu. Všetky ostatné súbory cookie musia byť pred nastavením v prehliadači schválené. Svoj súhlas s používaním súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť na tejto stránke.


Prijať nevyhnutné