hotline

0917 353 303 Od 8:00 - 17:00 Po-Pia

icon 0 Košík

Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru predovšetkým výpočtovej techniky medzi spoločnosťou INCO - AG, s.r.o. (Ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou INCO - AG, s.r.o. a jej obchodnými partnermi.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci

INCO - AG, s.r.o., IČO 36445517, so sídlom Volgogradská 9, 080 01 Prešov, je spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, Vložka číslo: 10216/P, zaoberajúca sa predajom predovšetkým výpočtovej techniky ako ďalším predajcom, tak aj spotrebiteľom. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii "Kontakty".

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, Prešov, e-mail: pr@soi.sk

Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. 

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími súvisiacimi predpismi v znení neskorších predpisov.

Podnikateľom sa rozumie:

  •  osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
  •  osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
  •  osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.) 
  •  osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predspiu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.pcspital.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Kupujúci súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy spoločnosti INCO - AG, s.r.o. za účelom anonymného hodnotenia e-shopu pre Heureka.sk, pričom do 10 dní od potvrdenia objednávky bude zaslaný prevádzkovateľom automatický mail pre hodnotenie e-shopu. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

III. Otváracia doba

Obchod na adrese Predajňa PC Špitál, Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Pondelok až Piatok: 8:00 - 12:30, 14:00 - 17:00
Objednávky cez internetový obchod na adrese www.pcspital.sk
24hodín denne, 7 dní v týždni

IV. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné.  V on-line eshope sú vždy aktuálne a platné ceny.

V. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenie ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

  •  Prostredníctvom elektronického obchodu na www.pcspital.sk (ďalej len "e-shop")
  •  Elektronickou poštou na adrese predajna@pcspital.sk
  •  Osobne
  •  Telefonicky

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod.

Pri objednávke tovaru a výberu osobného odberu a platby na predajni (pri osobnom odbere), tovar rezervujeme na odbernom mieste maximálne 3 pracovné dni. Ak nedôjde do tohto termínu k odberu tovaru je vaša objednávka zrušená.

 

VI. Dotazník spokojnosti

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

VII. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestorch výdajného miesta predávajúceho.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese INCO - AG, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01  Prešov, 051/7717305, predajna@inco-ag.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.pcspital.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

Tovar sa kupujúci spotrebiteľ zaväzuje vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude tovar vrátený po odstúpení od zmluvy poškodený zavinením spotrebiteľa, je predávajúci oprávnený domáhať sa zodpovednosti za vzniknutú škodu voči spotrebiteľovi. 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy (14 dní), predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (holiace strojčeky, zastrihávače a všetky výrobky určené na starostlivosť o telo, pri ktorých používaním dochádza k porušeniu hygienickej nezávadnosti a nie je možné ich na základe zákona 102/2014 Z.z. vrátiť.

Spôsoby vrátenia tovaru

Tovar nám možte vrátiť alebo reklamovať týmito spôsobmi:

Vrátenie osobne (zadarmo)

Vrátený tovar alebo reklamáciu nám môžete zaniesť osobne na našu prevádzku, PC Špitál - INCO-AG, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Vrátenie cez Slovenskú poštu, Packetu alebo Kuriérom

Ak nemáte možnosť tovar zaniesť osobne, alebo presahuje veľkosť či váhu v rámci výdajných miest služby Packeta, je nutné tovar zaslať pomocou Slovenskej pošty alebo kuriérom na adresu firmy INCO-AG, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov (na vlastné náklady).

Vrátenie tovaru možte vykonať najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Podľa § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

VIII. Všeobecné obchodné podmienky pre predĺženú záruku

INCO-AG, s.r.o. poskytuje zákonnú záručnú dobu v trvaní dvoch rokov (24 mesiacov) pre fyzické osoby a možnosť predĺženia záručnej doby o jeden rok (pre fyzické a právnicke osoby) podľa nižšie uvedených podmienok:


1. Podmienkou pre predĺženú záručnú dobu je on-line nákup a výber doplnkovej možnosti predĺženej záruky v objednávkovom procese.

2. Predĺžená záruka sa vzťahuje len na produkty predávané spoločnosťou INCO-AG, s.r.o. Predĺžená záruka sa nevzťahuje na batérie. Znižovanie kapacity totiž nie je chybou, ale prirodzenou vlastnosťou batérie. Vzhľadom na to, že k opotrebovaniu dochádza pri bežnom používaní tovaru, záruku je možné uplatniť iba pri poškodení batérie. Životnosť batérie je najčastejšie spätá s počtom nabíjacích cyklov, ale aj so spôsobom nabíjania, vybíjania a uskladnenia. Preto sa používa paušálna doba životnosti 6 mesiacov. Jedná sa ale o životnosť batérie, nie o jej záručnú dobu! Záručnú dobu však nemožno zamieňať za životnosť výrobku.

3. Práva a povinnosti spoločnosti INCO-AG, s.r.o. a spotrebiteľov pri predĺženej záruke sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú zákonnú záruku s nasledujúcimi výnimkami:

• predĺžená záruka nie je zhodná s klasickou zákonnou zárukou a nároky z nej vyplývajúcimi tak, ako je záruka na vybrané výrobky určené pre použitie v domácnosti, ako je uvedené v platnom Občianskom zákonníku. Predĺžená záruka začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po skončení zákonnej dvojročnej záručnej doby a končí uplynutím doby, na ktorú bola poskytnutá.
Predĺžená záruka nemôže byť žiadnym spôsobom predĺžená, nedochádza k žiadnemu jej pozastaveniu a na jej nepretržitý priebeh nemajú vplyv reklamácie, vybavovanie týchto reklamácií, doba záručných opráv, výmena súčastí výrobku, alebo použitie náhradného dielu, ani žiadne iné okolnosti.

• pri reklamácii v rámci predĺženej záruky je spotrebiteľ povinný predložiť doklad o kúpe, písomný podrobný popis závady a spolu s výrobkom zaslať tovar (bez dobierky) na adresu spoločnosti INCO-AG s.r.o. viď reklamačné podmienky bod IV. Postup reklamácie

• v rámci predĺženej záruky na vybrané výrobky bude oprávnená reklamácia riešená vždy iba opravou alebo výmenou súčiastky (dielu), prípadne celého výrobku. Spotrebiteľ nemá z dôvodu chyby výrobku právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a to bez ohľadu na počet vád, alebo počet predchádzajúcich opráv.

• predĺžená záruka sa vzťahuje na správnu funkciu výrobku

• predĺžená záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku, vady povrchové a estetické, alebo mechanické poškodenie.

• v prípade výmeny chybných komponentov, alebo celého výrobku za výrobok nový, nemá spotrebiteľ nárok na novú záručnú dobu, záruka mu je v týchto prípadoch poskytnutá najdlhšie po dobu,ktorá zostáva z pôvodnej predĺženej záručnej doby.

• reklamácia v rámci predĺženej záruky bude vybavená v lehote najneskôr do 45 dní

• predĺžená záruka je neprenosná a neprevoditeľná

4. Náklady na vyslanie servisného technika v prípade, že nebude zistená žiadna závada, alebo bude zistená porucha, na ktorú sa nevzťahujú podmienky pre poskytnutie bezplatného servisu, hradí zákazník.

5. Spoločnosť INCO-AG s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu podmienok predĺženej záruky s účinnosťou od zverejnenia zmeny. Pre odstránenie prípadných nejasností platí, že na výrobok sa vzťahujú podmienky predĺženej záruky účinné v čase registrácie.

S platnosťou od 01.12.2022

IX. Platobné podmienky

a) platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste
b) platba vopred bankovým prevodom
c) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
d) online platba uskutočnená platobnou bránou

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

 

X. Dodacie podmienky

Osobný odber: Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

Zasielanie prepravnou službou - SR:
Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou alebo Slovenskou poštou. Podmienkou je odoslanie objednávky a jej vyfakturovanie do 12:00 hod.. Prepravca garantuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR do 48 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať Zápis o poškodení zásielky na adresu predajna@pcspital.sk.
Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu dopravcu, ak zákazník nákupy tovar s dopravou zadarmo.

XI. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

XII. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 6. 2012 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. číslo:051/7721 597

 

Na stiahnutie

Táto webová lokalita používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti. Používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s používaním všetkých súborov cookie v súlade s našimi zásadami používania súborov cookie. Prečítať viac

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača umiestňujú vami navštívené webové lokality. Webové lokality používajú súbory cookie na uľahčenie efektívnej navigácie a vykonania určitých funkcií používateľom. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej lokality, možno nastaviť bez vášho súhlasu. Všetky ostatné súbory cookie musia byť pred nastavením v prehliadači schválené. Svoj súhlas s používaním súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť na tejto stránke.


Prijať nevyhnutné